ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19

ประกันโควิดส่วนบุคคล

บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ เอกสารเพิ่มเติม
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) ค่าตรวจหาเชื้อ (คนในครอบครัว) ค่าฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยนอนโรงพยาบาล เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย(โคม่า)

กรุงเทพ
คอมพลีท 2259เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 10,000 30,000 - 300,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
5,000 5,000 30,000 - แรกเกิด - 100 ปี 30,000 - 300,000 (เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย,โคม่า) ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดควัตซีนที่ยังำม่ผ่านอนุมัติจากอย.
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
-

นวกิจ
Plus แผน 1499เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 1,000/วัน
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
200,000
(ภาวะโคม่า)
- - - - 14 วัน - 99 ปี 10,000 5,000 (≥ 5 วัน) 50,000 ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ - - ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง
หรือโดยอ้ออมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
- ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
- แผนนี้จะไม่คุ้มครองผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อโควิด และโดนกักกันโดยหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- แผนนี้จะคุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอและรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ภายในประเทศไทยเท่านั้น
- กรณีผู้เอาประกันมีการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างปีกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
- ประกันแผนนี้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (เวลา 16.30 น.)
-

นวกิจ
Plus แผน 2899เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 200,000 1,000/วัน
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
400,000
(ภาวะโคม่า)
- - - - 14 วัน - 99 ปี 20,000 10,000 (≥ 5 วัน) 100,000 ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ - - ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง
หรือโดยอ้ออมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
- ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
- แผนนี้จะไม่คุ้มครองผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อโควิด และโดนกักกันโดยหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- แผนนี้จะคุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอและรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ภายในประเทศไทยเท่านั้น
- กรณีผู้เอาประกันมีการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างปีกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
- ประกันแผนนี้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (เวลา 16.30 น.)
-

ไทยประกัน
Plus แผน 1288เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 50,000 - - 150,000
(ภาวะโคม่า)
- - 10,000 - 1-65 ปี 10,000 - - บริษัทจะไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease) โรคหัวใจ (Heart Disease)
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคมะเร็ง (Cancer)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรควัณโรคปอด (TB Lung) โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Renal Failure)
โรคตับแข็ง (Cirrhosis) โรคตับวาย (Liver Failure)
ไม่รับประกันผู้พิการทุกกรณี ไม่จำกัดอาชีพ 1. ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
3. ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน
มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 1 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ครั้งแรก สำหรับลูกค้าต่ออายุไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
2. ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนจะมีระยะเวลาภายใน 90 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน
3. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือมาจากการนำเข้าหรือการเห็นชอบจากรัฐบาลไทย
- สำหรับผลประโยชน์การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในเนื่องจากการแพ้วัคซีนโควิด 19 มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 1 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก สำหรับลูกค้าต่ออายุไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
- ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยและมีสัญชาติไทยเท่านั้น
- ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคไวรัสโควิด 19
- ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนจะมีระยะเวลาภายใน 90 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

ไทยประกัน
Plus แผน 2463เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 75,000 - - 225,000
(ภาวะโคม่า)
- - 10,000 - 1-65 ปี 15,000 - - บริษัทจะไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease) โรคหัวใจ (Heart Disease)
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคมะเร็ง (Cancer)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรควัณโรคปอด (TB Lung) โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Renal Failure)
โรคตับแข็ง (Cirrhosis) โรคตับวาย (Liver Failure)
ไม่รับประกันผู้พิการทุกกรณี ไม่จำกัดอาชีพ 1. ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
3. ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน
มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 1 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ครั้งแรก สำหรับลูกค้าต่ออายุไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
2. ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนจะมีระยะเวลาภายใน 90 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน
3. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือมาจากการนำเข้าหรือการเห็นชอบจากรัฐบาลไทย
- สำหรับผลประโยชน์การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในเนื่องจากการแพ้วัคซีนโควิด 19 มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 1 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก สำหรับลูกค้าต่ออายุไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
- ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยและมีสัญชาติไทยเท่านั้น
- ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคไวรัสโควิด 19
- ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนจะมีระยะเวลาภายใน 90 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

ไทยประกัน
Plus แผน 3552เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 100,000 - - 300,000
(ภาวะโคม่า)
- - 10,000 - 1-65 ปี 20,000 - - บริษัทจะไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease) โรคหัวใจ (Heart Disease)
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคมะเร็ง (Cancer)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรควัณโรคปอด (TB Lung) โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Renal Failure)
โรคตับแข็ง (Cirrhosis) โรคตับวาย (Liver Failure)
ไม่รับประกันผู้พิการทุกกรณี ไม่จำกัดอาชีพ 1. ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทย และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
3. ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการแพ้วัคซีน
มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 1 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ครั้งแรก สำหรับลูกค้าต่ออายุไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
2. ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนจะมีระยะเวลาภายใน 90 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน
3. ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือมาจากการนำเข้าหรือการเห็นชอบจากรัฐบาลไทย
- สำหรับผลประโยชน์การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในเนื่องจากการแพ้วัคซีนโควิด 19 มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 1 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ครั้งแรก สำหรับลูกค้าต่ออายุไม่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง ยกเว้นกรณีลูกค้าขาดต่ออายุเกิน 7 วัน
- ผู้เอาประกันภัยต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยและมีสัญชาติไทยเท่านั้น
- ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- ไม่รับประกันภัยการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคไวรัสโควิด 19
- ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนจะมีระยะเวลาภายใน 90 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

สินทรัพย์
แผน 1449เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 500,000
(ภาวะโคม่า)
- - 50,000 - 1-99 ปี - - - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
-

สินทรัพย์
แผน 2799เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 1,000,000
(ภาวะโคม่า)
- - 100,000 - 1-99 ปี - - - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
-

สินทรัพย์
แผน 3999เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 2,000,000
(ภาวะโคม่า)
- - 100,000 - 1-99 ปี - - - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
-

อาคเนย์
แผน 1260เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 - - - - - 50,000 - 1-99 ปี - - - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- รับทุกอาชีพ
- ไม่จำกัดพื้นที่ในประเทศไทย (ทุนประกันภัยรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000.-บาท/ราย)
- - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
- ไม่รับประกันผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19
โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือรักษาให้หายจากอาการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
-

อาคเนย์
แผน 2519เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 100,000 - - - - - 100,000 - 1-99 ปี - - - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- รับทุกอาชีพ
- ไม่จำกัดพื้นที่ในประเทศไทย (ทุนประกันภัยรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000.-บาท/ราย)
- - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
- ไม่รับประกันผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19
โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ หรือรักษาให้หายจากอาการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
-

อาคเนย์
Plus 1369เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 10,000 - 100,000 - - 10,000 - 1-99 ปี - 50,000 (เงินปลอบขวัญ) - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- - ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับต่อท่านเท่านั้น
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
-

อาคเนย์
Plus 2639เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 50,000 - 500,000 - - 50,000 - 1-99 ปี - 50,000 (เงินปลอบขวัญ) - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- - ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับต่อท่านเท่านั้น
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
-

อาคเนย์
Plus 3799เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 50,000 500 บาท/วัน (สูงสุด 15 วัน) 500,000 - - 10,000 - 1-99 ปี - 50,000 (เงินปลอบขวัญ) - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- - ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับต่อท่านเท่านั้น
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
-

อาคเนย์
Plus 41,369เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 100,000 1,000 บาท/วัน (สูงสุด 15 วัน) 1,000,000 (โคม่า) - - 50,000 - 1-99 ปี - 50,000 (เงินปลอบขวัญ) - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- - ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับต่อท่านเท่านั้น
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
-

วิริยะ
ซูเปอร์ ชีลด์ 1399เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 - 500/วัน* - - - 50,000 - 15 วัน - 99 ปี - - 200,000 ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการ ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล - - ** สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
** ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด 19 ของวิริยะประกันภัย ไม่สามารถซื้อแผนนี้เพิ่มได้
** ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
- สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

วิริยะ
โควิด โปรเทค439เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน - 30,000 500/วัน* 300,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 100,000 - 15 วัน - 75 ปี - - 200,000 - ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันผู้เอาประกันที่เป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคตับและโรคไต
- สงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคลที่เคยติดเชื้อโควิด
รับประกันผู้พิการ ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล - - ** เงินชดเชยสูงสุด 14 วัน
** ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด 19 ของวิริยะประกันภัย ไม่สามารถซื้อแผนนี้เพิ่มได้
** ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
- สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทันที
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

เอเชีย
COVID500500เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง 50,000 - 1,000/วัน*
ไม่เกิน 50 วัน สูงสุด 50,000 บาท
500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - - - 1-99 ปี - 1,000 บาท/วัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
- ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 500 ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

เอเชีย
COVID18251,825เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง - 250,000 2,500/วัน*
ไม่เกิน 50 วัน สูงสุด 125,000 บาท
2,500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - - - 1-99 ปี - 2,500 บาท/วัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
- ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 1,825 ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

ทิพย
แผน 3450เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 50,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
- 500,000 - - - - 1-99 ปี 50,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
- - - - ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
- กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
- กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน
โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรง
แพทย์มีความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อโควิด
- ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
-

ทิพย
แผน 4850เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
- 1,000,000 - - - - 1-99 ปี 100,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
- - - - ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
- กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
- กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน
โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรง
แพทย์มีความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อโควิด
- ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
-

ประกันโควิดกลุ่ม (รับแจ้งงานกลุ่มจำนวน 20 คนขึ้นไป)

บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ เอกสารเพิ่มเติม
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) ค่าตรวจหาเชื้อ (คนในครอบครัว) ค่าฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยนอนโรงพยาบาล เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย(โคม่า)

สินทรัพย์
ประกันกลุ่ม 449 - 999โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน - 100,000 - 2,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 100,000 - 1-99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ รับทุกอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- เบี้ย 449 - 999 บาท /คน/ปี
- เอกสารหนังสือรับรองบริษัท
- กรอกไฟล์ Excel ของสินทรัพย์
- เอกสารภ.พ.20
- บัตรประชาชน ของกรรมการ

ทิพย์
ประกันกลุ่ม450 - 850โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน - สูงสุด 100,000 บาท - 1,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - - - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - - รับผู้เอาประกันสัญชาติไทย และชาวต่างชาติที่มี work permit 6 เดือนขึ้นไป
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- เบี้ย 450 - 850 บาท /คน/ปี
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของทิพย์
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20

อาคเนย์
ประกันกลุ่ม240 - 499โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน สูงสุด 100,000 - - - - - 100,000 - 1-99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ - ไม่รับประกันพนักงานประจำท่าอากาศยาน
- ไม่จำกัดพื้นที่
- - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- เบี้ย 240 - 499 บาท /คน/ปี (มีค่าอากร 20 บาทต่อ 1 กรมธรรม์)
- เอกสารใบคำขอ
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20
- กรอกไฟล์ Excel ของอาคเนย์
- บัตรประชาชน ของกรรมการ

เอเชีย
ประกันกลุ่ม500โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน 50,000 - 1000/วัน*
สูงสุดไม่เกิน 50 วัน
500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-75 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 500 ได้สูงสุด 2 กรมธรรม์
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของเอเชีย
- หนังสือรับรองบริษัท และ ภ.พ.20
- แบบฟอร์มแสดงตน ปปง. นิติบุคคล
- บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการ

เอเชีย
ประกันกลุ่ม1,825โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน - 250,000 2,500/วัน*
สูงสุดไม่เกิน 50 วัน
2,500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-75 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 1,825 ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของเอเชีย
- หนังสือรับรองบริษัท และ ภ.พ.20
- แบบฟอร์มแสดงตน ปปง. นิติบุคคล
- บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการ

กรุงเทพ
ประกันกลุ่ม259โทรเลย 14 วัน 7-14 วัน 10,000 30,000 - 300,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
5,000 5,000 30,000 - แรกเกิด ถึง 100 ปี 30,000 - 300,000 (เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย) ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ - ไม่จำกัดอาชีพ 1.ไม่รับประกันภัยบริษัทหรือองค์กรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)
ตามประกาศศบค. ณ วันที่สมัครทำประกันภัย
2. ไม่คุ้มครองการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19
3. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย"
"ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติ
จากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
-