ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19

ประกันโควิดส่วนบุคคล

บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายเหตุ เอกสารเพิ่มเติม
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) เสียชีวิต ค่าปลงศพ

สินทรัพย์
แผน 1449เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 500,000
(ภาวะโคม่า)
50,000 - 1-99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย -

สินทรัพย์
แผน 2799เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 1,000,000
(ภาวะโคม่า)
100,000 - 1-99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย -

สินทรัพย์
แผน 3999เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 2,000,000
(ภาวะโคม่า)
100,000 - 1-99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย -

กรุงเทพ
แผน 1699เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 50,000 50,000 - 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
50,000 - 1-100 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
-

กรุงเทพ
แผน 2289เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 10,000 20,000 - 200,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
20,000 - 1-100 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
-

อาคเนย์
แผน 1260เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 - - - 50,000 - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันพนักงานประจำท่าอากาศยาน - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางไปยังจังหวัด สมุทรสาคร
- สามารถซื้อประกันโควิดจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัยได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

อาคเนย์
แผน 2519เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 100,000 - - - 100,000 - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันพนักงานประจำท่าอากาศยาน - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางไปยังจังหวัด สมุทรสาคร
- สามารถซื้อประกันโควิดจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัยได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

อาคเนย์
แผน 3778เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 150,000 - - - 150,000 - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันพนักงานประจำท่าอากาศยาน - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางไปยังจังหวัด สมุทรสาคร
- สามารถซื้อประกันโควิดจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัยได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

อาคเนย์
แผน 41,037เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 200,000 - - - 200,000 - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันพนักงานประจำท่าอากาศยาน - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางไปยังจังหวัด สมุทรสาคร
- สามารถซื้อประกันโควิดจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัยได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

วิริยะ
ซูเปอร์ ชีลด์ 1399เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 - 500/วัน* - 50,000 - 15 วัน - 99 ปี ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ
และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง
และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด ( โรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง เช่น เบาหวาน หัวใจ ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มะเร็ง เป็นต้น)
สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - *สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
** ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด 19 ของวิริยะประกันภัย ไม่สามารถซื้อแผนนี้เพิ่มได้
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการแพ้วัคซีนโควิด 19 สูงสุด 200,000 บาท
-

วิริยะ
ซูเปอร์ ชีลด์ 2599เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 100,000 - 500/วัน* - 50,000 - 15 วัน - 99 ปี ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ
และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง
และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด ( โรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง เช่น เบาหวาน หัวใจ ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มะเร็ง เป็นต้น)
สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - *สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
** ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด 19 ของวิริยะประกันภัย ไม่สามารถซื้อแผนนี้เพิ่มได้
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากการแพ้วัคซีนโควิด 19 สูงสุด 300,000 บาท
-

วิริยะ
โควิด โปรเทค439เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน - 30,000 500/วัน* 300,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
100,000 - 15 วัน - 75 ปี ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ
และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง
และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด ( โรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง เช่น เบาหวาน หัวใจ ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มะเร็ง เป็นต้น)
สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - *เงินชดเชยสูงสุด 14 วัน
- ไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยในระหว่าง 14 วันก่อนซื้อกรมธรรม์
- ทำได้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทันที
- มอบความคุ้มครองเพิ่มเติม 200,000 บาท สาหรับการแพ้วัคซีน
-

เอเชีย
COVID500500เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง 50,000 - 1000/วัน* 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-75 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 500 ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

เอเชีย
COVID18251,825เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง - 250,000 2,500/วัน* 2,500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-75 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 1,825 ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
-

ไทยประกัน
แผน 1290เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 50,000 - - 150,000
(ภาวะโคม่า)
10,000 - 1-65 ปี ไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง
และไม่รับผู้ที่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต หรือพิษสุราเรื้อรังและผู้ติดสารเสพติด
ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย
- ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
-

ไทยประกัน
แผน 2490เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 75,000 - - 225,000
(ภาวะโคม่า)
10,000 - 1-65 ปี ไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง
และไม่รับผู้ที่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต หรือพิษสุราเรื้อรังและผู้ติดสารเสพติด
ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย
- ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
-

ไทยประกัน
แผน 3590เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 100,000 - - 300,000
(ภาวะโคม่า)
10,000 - 1-65 ปี ไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง
และไม่รับผู้ที่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต หรือพิษสุราเรื้อรังและผู้ติดสารเสพติด
ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย
- ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
-

สินมั่นคง
แผน 1199เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 - - - - - 1-99 ปี ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี ไม่รับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด และบุคลากรท่าอากาศยานรวมถึง สจ๊วด,นักบิน,เรือเดินทะเล ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย พำนักอยุ่ในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
-

สินมั่นคง
แผน 2399เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 100,000 - - - - - 1-99 ปี ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี ไม่รับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด และบุคลากรท่าอากาศยานรวมถึง สจ๊วด,นักบิน,เรือเดินทะเล ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย พำนักอยุ่ในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
-

ทิพย
แผน 3450เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 50,000 - 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ก่อนทำประกัน 14 วัน 14 วันการเดินทาง ไป/กลับ จีน
-

ทิพย
แผน 4850เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 1,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ก่อนทำประกัน 14 วัน ไม่มีการเดินทาง ไป/กลับ จีน
-

ประกันโควิดกลุ่ม

บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน หมายเหตุ เอกสารเพิ่มเติม
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) เสียชีวิต ค่าปลงศพ

สินทรัพย์
ประกันกลุ่ม 449 - 999โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน - 100,000 - 2,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
100,000 - 1-99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ รับทุกอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- เบี้ย 449 - 999 บาท /คน/ปี
- เอกสารหนังสือรับรองบริษัท
- กรอกไฟล์ Excel ของสินทรัพย์
- เอกสารภ.พ.20
- บัตรประชาชน ของกรรมการ

ทิพย์
ประกันกลุ่ม450 - 850โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน - สูงสุด 100,000 บาท - 1,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - รับผู้เอาประกันสัญชาติไทย
และชาวต่างชาติที่มี work permit 6 เดือนขึ้นไป
- จำนวนคนขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป
- เบี้ย 450 - 850 บาท /คน/ปี
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของทิพย์
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20

อาคเนย์
ประกันกลุ่ม240 - 1017โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน สูงสุด 200,000 - - - 200,000 - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ - ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน
- จังหวัดสมุทรสาคร ซื้อได้เฉพาะแผน 1 (พื้นที่สีแดงส่งพิจารณา)
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป
- เบี้ย 240 - 1,017 บาท /คน/ปี (มีค่าอากร 20 บาทต่อ 1 กรมธรรม์)
- เอกสารใบคำขอ
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20
- กรอกไฟล์ Excel ของอาคเนย์
- บัตรประชาชน ของกรรมการ

เอเชีย
ประกันกลุ่ม500โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน 50,000 - 1000/วัน* 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-75 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 500 ได้สูงสุด 2 กรมธรรม์
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของเอเชีย
- หนังสือรับรองบริษัท และ ภ.พ.20
- แบบฟอร์มแสดงตน ปปง. นิติบุคคล
- บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการ

เอเชีย
ประกันกลุ่ม1,825โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน - 250,000 2,500/วัน* 2,500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-75 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 1,825 ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของเอเชีย
- หนังสือรับรองบริษัท และ ภ.พ.20
- แบบฟอร์มแสดงตน ปปง. นิติบุคคล
- บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการ

กรุงเทพ
ประกันกลุ่ม289โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน 10,000 จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 20,000 - 200,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
20,000 - แรกเกิด ถึง 100 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ - ไม่รับสมุทรสาคร (พื้นที่สีแดงส่งพิจารณา)
- ไม่จำกัดอาชีพ
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- เบี้ย 289 บาท / คน/ ปี
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของกรุงเทพ
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20

กรุงเทพ
ประกันกลุ่ม799โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน - 100,000 - 1,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
100,000 - แรกเกิด ถึง 100 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ - ไม่รับสมุทรสาคร (พื้นที่สีแดงส่งพิจารณา)
- ไม่จำกัดอาชีพ
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- เบี้ย 799 บาท / คน/ ปี
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของกรุงเทพ
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20