ตารางเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19
แผนประกันโควิด ไม่มีส่วนลดและคะแนน (สำหรับสมาชิก)

ประกันโควิดส่วนบุคคล

Slide ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูล ⟷
บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) ค่าตรวจหาเชื้อ (คนในครอบครัว) ค่าฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยนอนโรงพยาบาล เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย(โคม่า)

คิง ไว
แผน 1499เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 300 บาท/วัน 500,000
(โคม่า)
- - 100,000 - 1-99 ปี 100,000 300 บาท/วัน 500,000 (โคม่า) - - ไม่รับประกันภัยอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล
และไม่รับนักโทษในเรือนจำ
- การประกันภัยตามความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ
อันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม
จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ได้คนละ 1 ฉบับ/ท่านเท่านั้น
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

คิง ไว
แผน 2899เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 500 บาท/วัน 1,000,000
(โคม่า)
- - 100,000 - 1-99 ปี 100,000 500 บาท/วัน 1,000,000 (โคม่า) - - ไม่รับประกันภัยอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล
และไม่รับนักโทษในเรือนจำ
- การประกันภัยตามความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ
อันเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม
จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ได้คนละ 1 ฉบับ/ท่านเท่านั้น
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) ค่าตรวจหาเชื้อ (คนในครอบครัว) ค่าฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยนอนโรงพยาบาล เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย(โคม่า)

เอเชีย
รับบุคลากร
การแพทย์
COVID333333เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง - - - 200,000
(โคม่า)
- - 100,000 - 1-99 ปี - - 200,000 (โคม่า) ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ - ไม่รับนักโทษในเรือนจำ ต้องไม่เป็น เคยเป็น หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- สามารถซื้อแผนประกันภัยโควิดทุกแผนของ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 ได้ 1 คน / 1 กรมธรรม์
- ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

เอเชีย
รับบุคลากร
การแพทย์
COVID555555เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง - - 500 บาทต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
500,000
(โคม่า)
- - - - 18-70 ปี - 500 บาทต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
500,000 (โคม่า) ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ - ไม่รับนักโทษในเรือนจำ ต้องไม่เป็น เคยเป็น หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- สามารถซื้อแผนประกันภัยโควิดทุกแผนของ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 ได้ 1 คน / 1 กรมธรรม์
- ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) ค่าตรวจหาเชื้อ (คนในครอบครัว) ค่าฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยนอนโรงพยาบาล เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย(โคม่า)

ทิพย
แผน 3A
เน้นค่ารักษา450เลือกแผนนี้
14 วัน 7-14 วัน - 50,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
- 500,000
(โคม่า)
10,000 - - - 1-99 ปี 50,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
- 500,000 (โคม่า) - - ไม่รับนักโทษในเรือนจำ ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
- คุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด
เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน
โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติจากอย.
และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ประกันโควิดกลุ่ม (รับแจ้งงานกลุ่มจำนวน 20 คนขึ้นไป)

บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ เอกสารเพิ่มเติม
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) ค่าตรวจหาเชื้อ (คนในครอบครัว) ค่าฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยนอนโรงพยาบาล เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย(โคม่า)

ทิพย
แผน 3A 450โทรเลย 14 วัน 7-14 วัน - 50,000 บาท
เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
- 500,000
(โคม่า)
10,000 - - - 1-99 ปี 50,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
- 500,000 (โคม่า) - - ไม่รับนักโทษในเรือนจำ ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
- คุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน
โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติจากอย. และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- เบี้ย 430 บาท /คน/ปี
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของทิพย
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20