ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19

บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ หมายเหตุ
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย/เสียชีวิต เสียชีวิต ค่าปลงศพ

ทิพย
แผน 3450เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 50,000 - 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-99 ปี - เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ก่อนทำประกัน 14 วัน 14 วันการเดินทาง ไป/กลับ จีน
  แผน 4850เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 1,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-99 ปี - เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ก่อนทำประกัน 14 วัน ไม่มีการเดินทาง ไป/กลับ จีน

วิริยะ
โควิด โปรเทค439เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 30,000 500/วัน* 300,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
100,000 - 15 วัน - 75 ปี *เงินชดเชยสูงสุด 14 วัน
- ไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยในระหว่าง 14 วันก่อนซื้อกรมธรรม์
- ทำได้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทันที

เอเชีย
COVID500500เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง 50,000 - 1000/วัน* 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-75 ปี *สูงสุด 50,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน
  PA+
(COVID-19)
แผน 1350เลือกแผนนี้หยุดชั่วคราว
14 วัน 24 ชั่วโมง - 50,000 - 100,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
100,000 - 1-75 ปี - สำหรับการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายคุ้มครอง 100,000
- สำหรับการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์คุ้มครอง 50,000
  PA+
(COVID-19)
แผน 2650เลือกแผนนี้หยุดชั่วคราว
14 วัน 24 ชั่วโมง - 50,000 - 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
200,000 - 1-75 ปี - สำหรับการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายคุ้มครอง 200,000
- สำหรับการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์คุ้มครอง 100,000
  PA+
(COVID-19)
แผน 3950เลือกแผนนี้หยุดชั่วคราว
14 วัน 24 ชั่วโมง - 100,000 - 1,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
300,000 - 1-75 ปี - สำหรับการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายคุ้มครอง 300,000
- สำหรับการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์คุ้มครอง 150,000


ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองโควิด-19

บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ หมายเหตุ
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย/เสียชีวิต เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษา

เอเชีย
PA VALUE+1,620เลือกแผนนี้หยุดชั่วคราว 14 วัน 24 ชั่วโมง - 30,000 - 300,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
100,000-600,000* - 30,000
เพิ่มค่าชดเชย
10,000**
ไม่เกิน 75 ปี *สำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) เนื่องจาก
1. อุบัติเหตุทั่วไป 300,000
2. การก่อการร้าย 300,000
3. อุบัติเหตุสาธารณะ 600,000
4. การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000
5. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 150,000

**ค่าชดเชยกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายในจากอุบัติเหตุ
รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย

กรณีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยต่อเนื่อง จำนวนเงินเอาประกันภัยจะเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของปีแรกโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี
สูงสุดไม่เกิน 30% ของปีแรก โดยการชำระเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม (เฉพาะเงินเอาประกันภัยในส่วนอุบัติเหตุทั่วไปเท่านั้น)

เบี้ยประกันภัยปีต่ออายุสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไปปรับเบี้ยประกันภัยดังนี้
- ช่วงอายุ 61-65 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 20%
- ช่วงอายุ 66-70 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 60%
- ช่วงอายุ 71-75 ปี อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 140%