แนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลเบื้องต้น

แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำขึ้นเพื่อบังคับใช้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด ซึ่งมีขอบเขตการบังคับใช้สำหรับสำหรับระบบบริการ ระบบขายประกัน Online ทั้งในการบริการระบบเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เผยแพร่ หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

การดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่นที่ หากภายหลัง การประกาศบังคับใช้แนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือนโยบายการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน 15 วัน โดยการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศไว้ในหน้าแรกของระบบเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศอื่น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยบริษัทจะมีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการดังกล่าว

ในที่นี้ ระบบบริการ ระบบขายประกัน Online ตามขอบเขตการบังคับใช้นโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย

(1) ระบบเว็บไซต์สำหรับระบบบริการที่มีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการซึ่งจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ  ระบบขายประกัน Online
(2) ระบบสารสนเทศที่เป็นส่วนสนับสนุนระบบเว็บไซต์ หรือระบบสารสนเทศอื่นใดที่มีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการซึ่งจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

2. การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่จัดเก็บตามขอบเขตการบังคับใช้และวัตถุประสงค์สำหรับระบบบริการ ระบบขายประกัน Online ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องเก็บรวบรวม และ ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ

(1) ข้อมูลพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมในระบบบริการ ระบบขายประกัน Online ได้แก่
(1.1) ชื่อและนามสกุล
(1.2) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรแสดงตัวตนอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

(2) ข้อมูลเพิ่มเติม กรณีบุคคลธรรมดา อาทิ
(2.1) ที่อยู่ลูกค้า
(2.2) หมายเลขโทรศัพท์
(2.3) ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address)  เพื่อใช้เป็นชื่อผู้ใช้บริการระบบเว็บไซต์  และใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัท กับเจ้าของข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด โดยจะมีการแสดงรายละเอียดของการรวบรวมข้อมูลสำหรับระบบบริการ ระบบขายประกัน Online ดังนี้

- รายละเอียดของการรวบรวมข้อมูลผ่านทางระบบบริการ ระบบขายประกัน Online โดยจะแสดงในหน้าเว็บเพจของระบบเว็บไซต์ หรือในหน้าจอแสดงผลของระบบสารสนเทศที่แสดง “หน้าสมาชิก” (Profile)
- การจัดเก็บโดยให้มีการลงทะเบียนครั้งแรกก่อนเข้าใช้งานระบบบริการ ระบบรับสมัครสมาชิก หรือทำรายการสั่งซื้อ ในหน้าเว็บเพจหรือหน้าจอแสดงผลซึ่งให้ทำการลงทะเบียน
- กรณีการกรอกข้อมูลขอใช้บริการ ส่วนงาน ระบบขายประกัน Online ที่เป็นเจ้าของระบบบริการ จะจัดให้มีแบบคำร้องขอใช้บริการ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการในเบื้องต้น โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข้อมูลผู้ใช้บริการที่มีการเก็บรวบรวมในระบบเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศอื่นที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้มีการยืนยันความมีอยู่ ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการขอเรียกดูข้อมูลหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ผ่านทางในหน้าเว็บเพจหรือหน้าจอแสดงผลซึ่งแสดงข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือผ่านช่องทางตามที่ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด กำหนด สำหรับระบบบริการนั้น

การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น สำหรับระบบเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศอื่น กำหนดรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

2.1 การติดต่อกับ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด
บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด อาจติดต่อไปยังผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ SMS ตามข้อมูลของผู้ใช้บริการที่มีการบันทึกจัดเก็บไว้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัดได้ผ่านหน้าเว็บเพจ  “www.724.co.th เมนูติดต่อเรา” หรือทางโทรศัพท์ หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ หรือ ตามช่องทางอื่นที่ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด กำหนด

2.2 การใช้คุกกี้ (Cookies)
ระบบเว็บไซต์ที่ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด จัดให้บริการ มีการใช้คุกกี้ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลได้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้บริการสามารถที่จะไม่รับการต่อเชื่อมคุกกี้ได้ด้วยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท

2.3 การเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information)
ระบบบริการ ระบบขายประกัน Online มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรตามที่ระบุเป็นข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเพิ่มเติม ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลระบุตัวบุคคลได้ โดยใช้วิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่น

2.4 บันทึกผู้เข้าชมเว็บ (Log Files)
ระบบบริการ ระบบขายประกัน Online กำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลบันทึกกิจกรรมการใช้งานระบบสารสนเทศ หรือ การเก็บบันทึกการเข้าออกและระหว่างการเข้าใช้บริการระบบเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล อาทิ หมายเลขไอพี (IP Address) ชื่อผู้ใช้บริการ วัน เวลาที่ใช้บริการ หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกลับไปที่ข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจระบุถึงแหล่งที่มาการโพสต์หรือบุคคลที่โพสต์ได้ รวมถึงเว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) โดยสอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) มาตรา 26 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือไม่เกิน 2 ปีหากมีการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่

2.5 การให้หรือไม่ให้ข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบบริการ  ระบบขายประกัน Online นั้น ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะ “ให้” หรือ “ไม่ให้” ข้อมูลผ่านทางระบบบริการ  ระบบขายประกัน Online ได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางระบบบริการดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ทางโทรศัพท์ หรือ ทางจดหมาย หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ หรือ ตามช่องทางอื่นที่  ระบบขายประกัน Online กำหนด

3. การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

กรณีที่ระบบบริการ  ระบบขายประกัน Online มีการเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่น จะมีการระบุผู้มีสิทธิเก็บรวบรวมหรือผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล และประเภทข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

4. การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลายๆ แห่ง

กรณีที่ระบบบริการ ระบบขายประกัน Online มีการรวบรวมข้อมูลหรือรับข้อมูลจากที่มาหลาย ๆ แห่ง จะมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปรวมเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ได้รับจากที่มาแห่งอื่น

5. การให้บุคคลอื่นใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่ระบบบริการ ระบบขายประกัน Online มีการให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบบริการนั้นโดยหน่วยงานอื่น จะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบการเข้าถึง ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม
รวมถึงกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สอดคล้อง ตามนโยบาย หรือกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ ของบริษัท/พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ 2540 และ 2558

6. การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

กรณีที่ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด จะขอความยินยอมเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน และให้สิทธิผู้ใช้บริการเลือก “ให้” หรือ “ไม่ให้” ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในครั้งแรก

7. การเข้าถึง การแก้ไขให้ถูกต้อง และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้ผ่านช่องทางในหน้าเว็บเพจหรือส่วนที่ระบุเป็น “หน้าสมาชิก” (Profile)

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เป็นไปตามแนวนโยบายและ แนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด ตามประกาศ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด

9. การติดต่อเว็บไซต์

ระบบเว็บไซต์ที่เป็นระบบบริการ ระบบขายประกัน Online ซึ่งให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการในการติดต่อกับ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด ประกอบด้วย ข้อมูล ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อและที่อยู่
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) Line Add Friend QR code
(4) Facebook

10. การใช้เครื่องหมายรับรอง Trust Mark

กรณีที่ระบบเว็บไซต์ บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด ได้ดำเนินการตามเกณฑ์คุณสมบัติและได้รับการรับรองทรัสต์มาร์ค (Trust Mark) จะแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทรัสต์มาร์ค (Trust Mark) ของหน่วยงานผู้ออกรับรอง ไว้บนหน้าระบบเว็บไซต์