ตารางเบี้ยประกันคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรน่า COVID-19
แผนประกันคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด ไม่มีส่วนลดและคะแนน (สำหรับสมาชิก)