ตารางเบี้ยประกันคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรน่า COVID-19
แผนประกันคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด ไม่มีส่วนลดและคะแนน (สำหรับสมาชิก)

ประกันคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดส่วนบุคคล

Slide ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูล ⟷
บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
จ่ายจบ ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) เสียชีวิต ค่าปลงศพ

กรุงเทพ
แผน 199เลือกแผนนี้ ไม่มีระยะเวลารอคอย - - 10,000 5,000
(รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมากกว่า 5 วันขึ้นไป)
100,000 10,000 - แรกเกิด - 100 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยก่อนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
จ่ายจบ ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) เสียชีวิต ค่าปลงศพ

นวกิจ
แผน 1199เลือกแผนนี้ ไม่มีระยะเวลารอคอย - - 20,000 7,000
(รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมากกว่า 5 วันขึ้นไป)
100,000 - - ตามเกณฑ์อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้ของวัคซีน
แต่ละยี่ห้อที่ได้รับอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนอย.
ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ขอเอาประกันที่กำลังตั้งครรภ์
- ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติ
จากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ
- มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
- อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
- สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม ในทุกช่องทางของบริษัทฯ
(กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมรรรม์หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุ
ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

นวกิจ
แผน 2399เลือกแผนนี้ ไม่มีระยะเวลารอคอย - - 40,000 14,000
(รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมากกว่า 5 วันขึ้นไป)
200,000 - - ตามเกณฑ์อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้ของวัคซีน
แต่ละยี่ห้อที่ได้รับอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนอย.
ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ขอเอาประกันที่กำลังตั้งครรภ์
- ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติ
จากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ
- มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
- อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
- สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม ในทุกช่องทางของบริษัทฯ
(กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมรรรม์หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุ
ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

นวกิจ
แผน 3699เลือกแผนนี้ ไม่มีระยะเวลารอคอย - - 20,000 10,000
(รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมากกว่า 5 วันขึ้นไป)
1,000,000 - - ตามเกณฑ์อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้ของวัคซีน
แต่ละยี่ห้อที่ได้รับอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนอย.
ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ขอเอาประกันที่กำลังตั้งครรภ์
- ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติ
จากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ
- มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
- อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
- สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม ในทุกช่องทางของบริษัทฯ
(กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมรรรม์หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุ
ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา