ตารางเบี้ยประกันคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรน่า COVID-19
แผนประกันคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด ไม่มีส่วนลดและคะแนน (สำหรับสมาชิก)

ประกันคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดส่วนบุคคล

Slide ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูล ⟷
บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
จ่ายจบ ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) เสียชีวิต ค่าปลงศพ

กรุงเทพ
แผน 199เลือกแผนนี้ ไม่มีระยะเวลารอคอย - - 10,000 5,000
(รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมากกว่า 5 วันขึ้นไป)
100,000 10,000 - แรกเกิด - 100 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยก่อนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ

กรุงเทพ
แผน 2489เลือกแผนนี้ ไม่มีระยะเวลารอคอย - - 50,000 25,000
(รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมากกว่า 5 วันขึ้นไป)
500,000 50,000 - แรกเกิด - 100 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยก่อนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ

กรุงเทพ
แผน 3859เลือกแผนนี้ ไม่มีระยะเวลารอคอย - - 100,000 50,000
(รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมากกว่า 5 วันขึ้นไป)
1,000,000 100,000 - แรกเกิด - 100 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- รับประกันภัยบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยก่อนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
จ่ายจบ ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) เสียชีวิต ค่าปลงศพ

นวกิจ
แผน 1199เลือกแผนนี้ ไม่มีระยะเวลารอคอย - - 20,000 7,000
(รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมากกว่า 5 วันขึ้นไป)
100,000 - - ตามเกณฑ์อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้ของวัคซีน
แต่ละยี่ห้อที่ได้รับอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนอย.
ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ขอเอาประกันที่กำลังตั้งครรภ์
- ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติ
จากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ
- มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
- อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
- สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม ในทุกช่องทางของบริษัทฯ
(กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมรรรม์หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุ
ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

นวกิจ
แผน 2399เลือกแผนนี้ ไม่มีระยะเวลารอคอย - - 40,000 14,000
(รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมากกว่า 5 วันขึ้นไป)
200,000 - - ตามเกณฑ์อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้ของวัคซีน
แต่ละยี่ห้อที่ได้รับอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนอย.
ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ขอเอาประกันที่กำลังตั้งครรภ์
- ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติ
จากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ
- มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
- อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
- สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม ในทุกช่องทางของบริษัทฯ
(กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมรรรม์หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุ
ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา

นวกิจ
แผน 3699เลือกแผนนี้ ไม่มีระยะเวลารอคอย - - 20,000 10,000
(รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมากกว่า 5 วันขึ้นไป)
1,000,000 - - ตามเกณฑ์อายุที่สามารถฉีดวัคซีนได้ของวัคซีน
แต่ละยี่ห้อที่ได้รับอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนอย.
ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสำหรับผู้ขอเอาประกันที่กำลังตั้งครรภ์
- ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติ
จากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อกำกับด้วยทุกครั้งในใบแถลงสุขภาพ
- มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
- อาณาเขตความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
- สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม ในทุกช่องทางของบริษัทฯ
(กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมรรรม์หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันในปีต่ออายุ
ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นตามประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีกรมธรรม์ที่ผ่านมา
บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
จ่ายจบ ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) เสียชีวิต ค่าปลงศพ

เมืองไทย
แผน 199เลือกแผนนี้ - - - 5,000 - 250,000 - - แรกเกิด - 99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19
- กรณีซื้อประกันหลังการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เข็มแรกนั้น บริษัทไม่ได้ให้การคุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนฯ เข็มแรก
- ให้สิทธิ์การซื้อ ท่านละ 1 กรมธรรม์
- จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมืองไทย
แผน 2199เลือกแผนนี้ - - 3,000 - 500 บาท/วัน 500,000 - - แรกเกิด - 99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19
- กรณีซื้อประกันหลังการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เข็มแรกนั้น บริษัทไม่ได้ให้การคุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนฯ เข็มแรก
- ให้สิทธิ์การซื้อ ท่านละ 1 กรมธรรม์
- จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมืองไทย
แผน 3399เลือกแผนนี้ - - 5,000 - 1,000 บาท/วัน 1,000,000 - - แรกเกิด - 99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19
- กรณีซื้อประกันหลังการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เข็มแรกนั้น บริษัทไม่ได้ให้การคุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนฯ เข็มแรก
- ให้สิทธิ์การซื้อ ท่านละ 1 กรมธรรม์
- จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมืองไทย
แผน 4699เลือกแผนนี้ - - - 30,000 1,000 บาท/วัน 1,500,000 - - แรกเกิด - 99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ รับประกันภัยทุกอาชีพ - ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19
- กรณีซื้อประกันหลังการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เข็มแรกนั้น บริษัทไม่ได้ให้การคุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนฯ เข็มแรก
- ให้สิทธิ์การซื้อ ท่านละ 1 กรมธรรม์
- จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)