ออกเมื่อ 28 พฤษภาคม 2567
ยี่ห้อ HONDAรุ่น MOBILIOปี 2018

- ต้องเป็นรถส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่า - รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เก๋ง) - ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง,รถสปอร์ต,รถดัดแปลง,รถไฟฟ้า,รถแต่งซิ่ง,รถติดแรป-สติ๊กเกอร์-เคลือบแก้ว-เคฟล่า,รถติดไซเรน,รถติดเครื่องทำความเย็น,รถที่ติดคอกที่สูงเกินกว่า 2.5 เมตรนับจากพื้นดิน - ไม่รับรถขนส่งปลา-สัตว์น้ำ-อาหารทะเล ติดตั้งถังออกซิเจน,รถวิ่งร้วมขนส่ง เช่น Kerry,Grab,Lazada เป็นต้น - ต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัยหรือมีสำเนากรมธรรประกันภัยประเภท 1 จากที่เดิม ที่ยังไม่หมดอายุประกันภัย มาเป็นหลักฐานในการรับประกันภัย ในกรณีที่ไม่มีการแสดงหลักฐานฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับประกันภัย - เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมส่วนลดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV ) ที่ติดตั้งกับรถยนต์แล้ว - Chevrolet ทุกรุ่น ไม่รับ ป.1 - รับรถเฉพาะกลุ่ม 3,4,5 (ไม่รับรถกลุ่ม 1,2)

เงื่อนไขความคุ้มครอง ไทยวิวัฒน์
ประกันชั้น 1
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมห้าง
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 370,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 370,000
คุ้มครองน้ำท่วม 370,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 200,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 200,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 200,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 26,100.00
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 1,305.00
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 24,795.00

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา