ออกเมื่อ 7 กรกฏาคม 2565
ยี่ห้อ MITSUBISHIรุ่น Triton 4 Doorsปี 2018

- รถยนต์ส่วนบุคคลรหัส 110 กลุ่ม 3 - อัตราค่าเบี้ยดังกล่าวรวมทุนตกแต่งมูลค่า 20,000 บาท หากในกรณีที่มีการตกแต่งมากกว่านี้ค่าเบี้ยส่วนเพิ่ม

ข้อแนะนำในการเลือกใช้ทุนประกัน เนื่องจากหนึ่งรุ่นรถมีหลายราคาขาย ช่วงทุนประกันจึงมีต่ำสุดและสูงสุดในแต่ละปี หากรุ่นรถเป็นช่วงราคารถต่ำควรใช้ช่วงทุนประกันต่ำหากรุ่นรถเป็นช่วงราคารถสูง ควรใช้ช่วงทุนประกันสูง หรือสามารถเช็คทุนประกันได้จาก www.thaisri.com

เงื่อนไขความคุ้มครอง ไทยศรี
ประกันชั้น 1
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 440,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 440,000
คุ้มครองน้ำท่วม 440,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 100,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 400,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 19,500.75
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 975.04
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 18,525.71

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา