ออกเมื่อ 24 มิถุนายน 2567
ยี่ห้อ รุ่น ปี

เงื่อนไขความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน -
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง -
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน -
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง -
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) -
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) -
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) -
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 0.00
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม ราคาโปรโมชั่นแล้ว
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 0.00

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา