ออกเมื่อ 24 มิถุนายน 2567
ยี่ห้อ HONDAรุ่น CR-Vปี 2017

- รับเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น กลุ่มรถ 3-5 - ทุนประกันภัย คำนวณ 80% จะต้องไม่ต่ำ กว่า 100,000 บาท

***อนุโลมไม่เก็บค่าเสียหายส่วนแรก

เงื่อนไขความคุ้มครอง ERGO
ประกันชั้น 5 3+ เต็มทุน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 500,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 200,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ 2,000
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ -
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 50,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 200,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 5,600.38
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม 280.02
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 5,320.36

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา