ออกเมื่อ 24 มิถุนายน 2567
ยี่ห้อ HONDAรุ่น CR-Vปี 2017

ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

เงื่อนไขความคุ้มครอง ทิพย
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซ่อมอู่
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / คน 1,000,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2,500,000
ความเสียหายส่วนแรก -
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
ความเสียหายต่อรถยนต์ / ครั้ง 200,000
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ -
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ 200,000
คุ้มครองน้ำท่วม -
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน) 200,000
ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน) 200,000
การประกันตัวผ้ขับขี่ในคดีอาญา (บาท/คน) 300,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีภาคสมัครใจ 7,999.32
ชำระเต็มจำนวนได้รับส่วนลดเพิ่ม ราคาโปรโมชั่นแล้ว
ราคาเบี้ยที่ชำระรวม 7,999.32

ท้ายนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้รับประกันความเสี่ยงภัยให้กับรถยนต์ของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม บริษัทฯ พร้อมจะให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา