ตารางเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19
แผนประกันโควิด ไม่มีส่วนลดและคะแนน (สำหรับสมาชิก)

ประกันโควิดส่วนบุคคล

Slide ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูล ⟷
บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) ค่าตรวจหาเชื้อ (คนในครอบครัว) ค่าฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยนอนโรงพยาบาล เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย(โคม่า)

เอเชีย
รับบุคลากร
การแพทย์
COVID333333เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง - - - 200,000
(โคม่า)
- - 100,000 - 1-99 ปี - - 200,000 (โคม่า) ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ - ไม่รับนักโทษในเรือนจำ ต้องไม่เป็น เคยเป็น หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- สามารถซื้อแผนประกันภัยโควิดทุกแผนของ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 ได้ 1 คน / 1 กรมธรรม์
- ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย

เอเชีย
รับบุคลากร
การแพทย์
COVID555555เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง - - 500 บาทต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 50 วัน)
500,000
(โคม่า)
- - - - 18-70 ปี - 500 บาทต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
500,000 (โคม่า) ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ - ไม่รับนักโทษในเรือนจำ ต้องไม่เป็น เคยเป็น หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันภัย - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- สามารถซื้อแผนประกันภัยโควิดทุกแผนของ บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 ได้ 1 คน / 1 กรมธรรม์
- ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) ค่าตรวจหาเชื้อ (คนในครอบครัว) ค่าฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยนอนโรงพยาบาล เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย(โคม่า)

ทิพย
แผน 1A150เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 10,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
- 100,000
(โคม่า)
10,000 - - - 1-99 ปี 10,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
- 100,000 (โคม่า) - - ไม่รับนักโทษในเรือนจำ ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
- คุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด
เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน
โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติจากอย.
และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม