ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19

บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายเหตุ
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) เสียชีวิต ค่าปลงศพ

สินทรัพย์
แผน 1449เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 500,000
(ภาวะโคม่า)
50,000 - 1-99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

สินทรัพย์
แผน 2799เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 1,000,000
(ภาวะโคม่า)
100,000 - 1-99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

สินทรัพย์
แผน 3999เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 2,000,000
(ภาวะโคม่า)
100,000 - 1-99 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

กรุงเทพ
แผน 1699เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 50,000 50,000 - 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
50,000 - 1-100 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

กรุงเทพ
แผน 2289เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 10,000 20,000 - 200,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
20,000 - 1-100 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

อาคเนย์
แผน 1260เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 - - - 50,000 - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางไปยังจังหวัด สมุทรสาคร
- สามารถซื้อประกันโควิดจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัยได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์

อาคเนย์
แผน 2519เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 100,000 - - - 100,000 - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางไปยังจังหวัด สมุทรสาคร
- สามารถซื้อประกันโควิดจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัยได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์

อาคเนย์
แผน 3778เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 150,000 - - - 150,000 - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางไปยังจังหวัด สมุทรสาคร
- สามารถซื้อประกันโควิดจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัยได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์

อาคเนย์
แผน 41,037เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 200,000 - - - 200,000 - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่หรือมีประวัติเดินทางไปยังจังหวัด สมุทรสาคร
- สามารถซื้อประกันโควิดจากบริษัทอาคเนย์ประกันภัยได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์

วิริยะ
ซูเปอร์ ชีลด์ 1399เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 - 500/วัน* - 50,000 - 15 วัน - 99 ปี ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ
และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง
และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด ( โรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง เช่น เบาหวาน หัวใจ ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มะเร็ง เป็นต้น)
สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - *สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
** ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด 19 ของวิริยะประกันภัย ไม่สามารถซื้อแผนนี้เพิ่มได้
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

วิริยะ
ซูเปอร์ ชีลด์ 2599เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 100,000 - 500/วัน* - 50,000 - 15 วัน - 99 ปี ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ
และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง
และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด ( โรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง เช่น เบาหวาน หัวใจ ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มะเร็ง เป็นต้น)
สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - *สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
** ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด 19 ของวิริยะประกันภัย ไม่สามารถซื้อแผนนี้เพิ่มได้
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

วิริยะ
โควิด โปรเทค439เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน - 30,000 500/วัน* 300,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
100,000 - 15 วัน - 75 ปี ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ
และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง
และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด ( โรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง เช่น เบาหวาน หัวใจ ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มะเร็ง เป็นต้น)
สงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - *เงินชดเชยสูงสุด 14 วัน
- ไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยในระหว่าง 14 วันก่อนซื้อกรมธรรม์
- ทำได้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทันที

เอเชีย
COVID500500เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง 50,000 - 1000/วัน* 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-75 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 500 ได้สูงสุด 2 กรมธรรม์

เอเชีย
COVID18251,825เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง - 250,000 2,500/วัน* 2,500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-75 ปี ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 1,825 ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์

ไทยประกัน
แผน 1290เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 50,000 - - 150,000
(ภาวะโคม่า)
10,000 - 1-65 ปี ไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง
และไม่รับผู้ที่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต หรือพิษสุราเรื้อรังและผู้ติดสารเสพติด
ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย
- ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

ไทยประกัน
แผน 2490เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 75,000 - - 225,000
(ภาวะโคม่า)
10,000 - 1-65 ปี ไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง
และไม่รับผู้ที่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต หรือพิษสุราเรื้อรังและผู้ติดสารเสพติด
ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย
- ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

ไทยประกัน
แผน 3590เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 100,000 - - 300,000
(ภาวะโคม่า)
10,000 - 1-65 ปี ไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง
และไม่รับผู้ที่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิต หรือพิษสุราเรื้อรังและผู้ติดสารเสพติด
ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาก่อนเอาประกันภัย
- ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และต้องไม่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

สินมั่นคง
แผน 1199เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 50,000 - - - - - 1-99 ปี ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี ไม่รับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด และบุคลากรท่าอากาศยานรวมถึง สจ๊วด,นักบิน,เรือเดินทะเล ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย พำนักอยุ่ในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

สินมั่นคง
แผน 2399เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 100,000 - - - - - 1-99 ปี ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง ไม่รับประกันภัยสำหรับคนพิการทุกกรณี ไม่รับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด และบุคลากรท่าอากาศยานรวมถึง สจ๊วด,นักบิน,เรือเดินทะเล ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย พำนักอยุ่ในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

ทิพย
แผน 3450เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 50,000 - 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ก่อนทำประกัน 14 วัน 14 วันการเดินทาง ไป/กลับ จีน

ทิพย
แผน 4850เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 1,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-99 ปี ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ก่อนทำประกัน 14 วัน ไม่มีการเดินทาง ไป/กลับ จีน