ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19

บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ หมายเหตุ
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย/เสียชีวิต เสียชีวิต ค่าปลงศพ

ทิพย
แผน 3450เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 50,000 - 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-99 ปี - เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ก่อนทำประกัน 14 วัน 14 วันการเดินทาง ไป/กลับ จีน
  แผน 4850เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 1,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-99 ปี - เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ก่อนทำประกัน 14 วัน ไม่มีการเดินทาง ไป/กลับ จีน

วิริยะ
โควิด โปรเทค439เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 30,000 500/วัน* 300,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
100,000 - 15 วัน - 75 ปี *เงินชดเชยสูงสุด 14 วัน
- ไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศไทยในระหว่าง 14 วันก่อนซื้อกรมธรรม์
- ทำได้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทันที

เอเชีย
COVID500500เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง 50,000 - 1000/วัน* 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 1-75 ปี *สูงสุด 50,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน