ตารางเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19
แผนประกันโควิด ไม่มีส่วนลดและคะแนน (สำหรับสมาชิก)

ประกันโควิดส่วนบุคคล

บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) ค่าตรวจหาเชื้อ (คนในครอบครัว) ค่าฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยนอนโรงพยาบาล เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย(โคม่า)

กรุงเทพ
โควิทโททอล 1515เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 10,000 50,000 - 500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
5,000 5,000 10,000 - แรกเกิด - 100 ปี 30,000 3,000
(เงินปลอบขวัญกรณีนอน รพ. ไม่น้อยกว่า 5 วัน)
300,000 (เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย,โคม่า) ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ - การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดควัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากอย. - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

กรุงเทพ
โควิทโททอล 21,115เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 10,000 100,000 - 1,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
10,000 10,000 10,000 - แรกเกิด - 100 ปี 50,000 5,000
(เงินปลอบขวัญกรณีนอน รพ. ไม่น้อยกว่า 5 วัน)
500,000 (เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย,โคม่า) ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ - การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดควัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากอย. - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

กรุงเทพ
คอมพลีท 2259เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน 10,000 30,000 - 300,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
5,000 5,000 30,000 - แรกเกิด - 100 ปี 30,000 - 300,000 (เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย,โคม่า) ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดควัตซีนที่ยังำม่ผ่านอนุมัติจากอย.
- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

นวกิจ
Plus แผน 1499เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 1,000/วัน
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
200,000
(ภาวะโคม่า)
- - - - 14 วัน - 99 ปี 10,000 5,000 (≥ 5 วัน) 50,000 ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง
หรือโดยอ้ออมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
- ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
- แผนนี้จะไม่คุ้มครองผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อโควิด และโดนกักกันโดยหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- แผนนี้จะคุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอและรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ภายในประเทศไทยเท่านั้น
- กรณีผู้เอาประกันมีการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างปีกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
- ประกันแผนนี้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (เวลา 16.30 น.)

นวกิจ
Plus แผน 2899เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 200,000 1,000/วัน
(สูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
400,000
(ภาวะโคม่า)
- - - - 14 วัน - 99 ปี 20,000 10,000 (≥ 5 วัน) 100,000 ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง
หรือโดยอ้ออมจากวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติจากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
- ผู้เอาประกันจะต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
- แผนนี้จะไม่คุ้มครองผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อโควิด และโดนกักกันโดยหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- แผนนี้จะคุ้มครองเฉพาะการตรวจเจอและรักษาโรคติดเชื้อโควิด 19 ภายในประเทศไทยเท่านั้น
- กรณีผู้เอาประกันมีการเดินทางไปต่างประเทศระหว่างปีกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด 19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
- ประกันแผนนี้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (เวลา 16.30 น.)

เดอะวัน
แผน 1449เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 500,000
(ภาวะโคม่า)
- - 50,000 - 1-99 ปี - - - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

เดอะวัน
แผน 2799เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 1,000,000
(ภาวะโคม่า)
- - 100,000 - 1-99 ปี - - - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

เดอะวัน
แผน 3999เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 - 2,000,000
(ภาวะโคม่า)
- - 100,000 - 1-99 ปี - - - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ

อาคเนย์
Plus 1369เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 10,000 - 100,000 - - 10,000 - 1-99 ปี - 50,000
(เงินปลอบขวัญ กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป)
- ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- -
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

อาคเนย์
Plus 2639เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 50,000 - 500,000 - - 50,000 - 1-99 ปี - 50,000
(เงินปลอบขวัญ กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป)
- ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- -
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

อาคเนย์
Plus 3799เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 50,000 500 บาท/วัน (สูงสุด 15 วัน) 500,000 - - 10,000 - 1-99 ปี - 50,000
(เงินปลอบขวัญ กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป)
- ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- -
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

อาคเนย์
Plus 41,369เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 100,000 1,000 บาท/วัน (สูงสุด 15 วัน) 1,000,000 (โคม่า) - - 50,000 - 1-99 ปี - 50,000
(เงินปลอบขวัญ กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป)
- ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- -
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย

วิริยะ
ซูเปอร์ ชีลด์ 1399เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน 50,000 - 500/วัน* - - - 50,000 - 15 วัน - 99 ปี - - 200,000 ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการ ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล - - ** สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
** ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด 19 ของวิริยะประกันภัย ไม่สามารถซื้อแผนนี้เพิ่มได้
** ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
- สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์

วิริยะ
โควิด โปรเทค439เลือกแผนนี้ 14 วัน 30 วัน - 30,000 500/วัน* 300,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 100,000 - 15 วัน - 75 ปี - - 200,000 - ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันผู้เอาประกันที่เป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคตับและโรคไต
- สงวนสิทธิ์ไม่รับบุคคลที่เคยติดเชื้อโควิด
รับประกันผู้พิการ ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์, แพทย์, พยาบาล เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ปฎิบัติงานในสถานพยาบาล - - ** เงินชดเชยสูงสุด 14 วัน
** ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่มีประกันภัยโควิด 19 ของวิริยะประกันภัย ไม่สามารถซื้อแผนนี้เพิ่มได้
** ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
- สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองทันที
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้สูงสุด 1 กรมธรรม์

เอเชีย
COVID500500เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง 50,000 - 1,000/วัน*
ไม่เกิน 50 วัน สูงสุด 50,000 บาท
500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - - - 1-99 ปี - 1,000 บาท/วัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
- ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 500 ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
- ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันถัดไปของวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้
เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เอเชีย
COVID18251,825เลือกแผนนี้ 14 วัน 24 ชั่วโมง - 250,000 2,500/วัน*
ไม่เกิน 50 วัน สูงสุด 125,000 บาท
2,500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - - - 1-99 ปี - 2,500 บาท/วัน
สูงสุดไม่เกิน 30 วัน
- ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 1,825 ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
- ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันถัดไปของวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้
เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ทิพย
แผน 3450เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 50,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
2,500 บาท/วัน
กรณีไม่เบิกค่ารักษาพยาบาลจากติดเชื้อ/แพ้วัคซีน
สามารถเลือกค่าเบิกชดเชยรายได้นอน รพ.
จากการติดเชื้อโควิด/ผลข้างเคียงวัคซีนโควิดได้
500,000 10,000 - - - 1-99 ปี 50,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
2,500 บาท/วัน
กรณีไม่เบิกค่ารักษาพยาบาลจากติดเชื้อ/แพ้วัคซีน
สามารถเลือกค่าเบิกชดเชยรายได้นอน รพ.
จากการติดเชื้อโควิด/ผลข้างเคียงวัคซีนโควิดได้
- - - ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
- กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
- กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน
โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรง
แพทย์มีความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อโควิด
- ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ทิพย
แผน 4850เลือกแผนนี้ 14 วัน 7-14 วัน - 100,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
5,000 บาท/วัน
กรณีไม่เบิกค่ารักษาพยาบาลจากติดเชื้อ/แพ้วัคซีน
สามารถเลือกค่าเบิกชดเชยรายได้นอน รพ.
จากการติดเชื้อโควิด/ผลข้างเคียงวัคซีนโควิดได้
1,000,000 10,000 - - - 1-99 ปี 100,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
5,000 บาท/วัน
กรณีไม่เบิกค่ารักษาพยาบาลจากติดเชื้อ/แพ้วัคซีน
สามารถเลือกค่าเบิกชดเชยรายได้นอน รพ.
จากการติดเชื้อโควิด/ผลข้างเคียงวัคซีนโควิดได้
- - - ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เข้าโรงพยาบาลในเครือ ไม่ต้องสำรองจ่าย
- ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ
- กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
- กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน
โดยต้องเป็นวัคซีนที่รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาล ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม
- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรง
แพทย์มีความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อโควิด
- ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

ประกันโควิดกลุ่ม (รับแจ้งงานกลุ่มจำนวน 20 คนขึ้นไป)

บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ เอกสารเพิ่มเติม
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) ค่าตรวจหาเชื้อ (คนในครอบครัว) ค่าฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยนอนโรงพยาบาล เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย(โคม่า)

เดอะวัน
ประกันกลุ่ม 449 - 999โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน - 100,000 - 2,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - 100,000 - 1-99 ปี - - - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ รับทุกอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- เบี้ย 449 - 999 บาท /คน/ปี
- เอกสารหนังสือรับรองบริษัท
- กรอกไฟล์ Excel ของเดอะวัน
- เอกสารภ.พ.20
- บัตรประชาชน ของกรรมการ

ทิพย์
ประกันกลุ่ม450 - 850โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน - สูงสุด 100,000 บาท
เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
สูงสุด 5,000 บาท/วัน
กรณีไม่เบิกค่ารักษาพยาบาลจากติดเชื้อ/แพ้วัคซีน
สามารถเลือกค่าเบิกชดเชยรายได้นอน รพ.
จากการติดเชื้อโควิด/ผลข้างเคียงวัคซีนโควิดได้
สูงสุด 1,000,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
10,000 - - - 1-99 ปี สูงสุด 100,000 เลือกค่ารักษาจากการติดเชื้อโควิด
หรือรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีผลข้างเคียงวัคซีนโควิด
สูงสุด 5,000 บาท/วัน
กรณีไม่เบิกค่ารักษาพยาบาลจากติดเชื้อ/แพ้วัคซีน
สามารถเลือกค่าเบิกชดเชยรายได้นอน รพ.
จากการติดเชื้อโควิด/ผลข้างเคียงวัคซีนโควิดได้
- - - ไม่จำกัดอาชีพและพื้นที่ ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน)
ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- รับผู้เอาประกันสัญชาติไทย และชาวต่างชาติที่มี work permit 6 เดือนขึ้นไป
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- เบี้ย 450 - 850 บาท /คน/ปี
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของทิพย์
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20

อาคเนย์
Plus 1369โทรเลย 14 วัน 30 วัน 50,000 10,000 - 100,000 - - 10,000 - 1-99 ปี - 50,000
(เงินปลอบขวัญ กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป)
- ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- -
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เอกสารใบคำขอ
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20
- กรอกไฟล์ Excel ของอาคเนย์
- บัตรประชาชน ของกรรมการ

อาคเนย์
Plus 2639โทรเลย 14 วัน 30 วัน 50,000 50,000 - 500,000 - - 50,000 - 1-99 ปี - 50,000
(เงินปลอบขวัญ กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป)
- ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- -
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เอกสารใบคำขอ
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20
- กรอกไฟล์ Excel ของอาคเนย์
- บัตรประชาชน ของกรรมการ

อาคเนย์
Plus 3779โทรเลย 14 วัน 30 วัน 50,000 50,000 500 บาท/วัน (สูงสุด 15 วัน) 500,000 - - 10,000 - 1-99 ปี - 50,000
(เงินปลอบขวัญ กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป)
- ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- -
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เอกสารใบคำขอ
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20
- กรอกไฟล์ Excel ของอาคเนย์
- บัตรประชาชน ของกรรมการ

อาคเนย์
Plus 41,369โทรเลย 14 วัน 30 วัน 50,000 100,000 1,000 บาท/วัน (สูงสุด 15 วัน) 1,000,000 (โคม่า) - - 50,000 - 1-99 ปี - 50,000
(เงินปลอบขวัญ กรณีนอน รพ. 3 วันขึ้นไป)
- ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ - ไม่รับผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ไม่รับผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ ตาบอด แขนขาด ขาขาด เสื่อมสมรรถภาพ
- ไม่จำกัดอาชีพ - ไม่คุ้มครองผู้ขอเอาประกันภัยที่เดินทางไปยังประเทศหรือเขตบริหารพิเศษหรือเมืองที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ภายใน 1 เดือน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการขอเอาประกันภัย หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อรอดูอาการ หรือถูกตรวจสุขภาพ
หรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
- -
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- เอกสารใบคำขอ
- หนังสือรับรองบริษัท
- ภ.พ.20
- กรอกไฟล์ Excel ของอาคเนย์
- บัตรประชาชน ของกรรมการ

เอเชีย
ประกันกลุ่ม500โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน 50,000 - 1000/วัน*
สูงสุดไม่เกิน 50 วัน
500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - - - 1-75 ปี - - - ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 500 ได้สูงสุด 2 กรมธรรม์
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของเอเชีย
- หนังสือรับรองบริษัท และ ภ.พ.20
- แบบฟอร์มแสดงตน ปปง. นิติบุคคล
- บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการ

เอเชีย
ประกันกลุ่ม1,825โทรเลย 14 วัน ภายใน 1 เดือน - 250,000 2,500/วัน*
สูงสุดไม่เกิน 50 วัน
2,500,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
- - - - 1-75 ปี - - - ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่ - - - รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
- สูงสุด 125,000 บาท ไม่เกิน 50 วัน
- ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยแผน Covid 1,825 ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
- เอกสารใบคำขอ
- กรอกไฟล์ Excel ของเอเชีย
- หนังสือรับรองบริษัท และ ภ.พ.20
- แบบฟอร์มแสดงตน ปปง. นิติบุคคล
- บัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของกรรมการ

กรุงเทพ
ประกันกลุ่ม259โทรเลย 14 วัน 7-14 วัน 10,000 30,000 - 300,000
(เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย)
5,000 5,000 30,000 - แรกเกิด ถึง 100 ปี 30,000 - 300,000 (เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย) ไม่จำกัดโรคประจำตัวใดๆ รับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้ - ไม่จำกัดอาชีพ 1.ไม่รับประกันภัยบริษัทหรือองค์กรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)
ตามประกาศศบค. ณ วันที่สมัครทำประกันภัย
2. ไม่คุ้มครองการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19
3. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย"
"ไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีวัคซีนที่ยังไม่ผ่านอนุมัติ
จากการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"
- รับเฉพาะผู้เอาประกันสัญชาติไทย
- จำนวนคนขั้นต่ำ 20 คนขึ้นไป
-