ตารางเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19
แผนประกันโควิด ไม่มีส่วนลดและคะแนน (สำหรับสมาชิก)

ประกันโควิดส่วนบุคคล

Slide ซ้าย-ขวา เพื่อดูข้อมูล ⟷
บริษัท แผน/เบี้ย ระยะรอคอย กรมธรรม์ คุ้มครองไวรัสโคโรนา คุ้มครองอุบัติเหตุ ช่วงอายุ คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ความคุ้มครองอื่น ๆ โรคประจำตัวที่ไม่รับทำประกัน คนพิการ อาชีพที่รับประกัน ข้อยกเว้นสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อยกเว้นสำหรับฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) หมายเหตุ
เจอจ่าย ค่ารักษา ชดเชยนอน รพ. เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (โคม่า) เสียชีวิต ค่าปลงศพ ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยนอนโรงพยาบาล เจ็บป่วยขั้นสุดท้าย(โคม่า)

FWD
CoVacc+
แผน 1750เลือกแผนนี้
14 วัน 7-14 วัน - 5,000 - 100,000
(โคม่า)
50,000 - 1-60 ปี 15,000 500 บาท/วัน (ผู้ป่วยปกติ)
1,000 บาท/วัน (ผู้ป่วยหนัก)
100,000
โคม่า
บัตรเอฟดับบลิวแคร์ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นรื้อรัง (COPD)
โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3,4)
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง
เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
- ไม่รับประกันภัยอาชีพ พนักงานรับส่งเอกสาร, พนักงานขับรถ, มอเตอร์ไซต์รับจ้าง, กรรมกร, เจ้าหน้าที่กู้ภัย, ยาม, หนุ่มโรงงาน, สาวโรงงาน, ชาวประมง,
พนักงานติดตั้งจานดาวเทียม, เจ้าหน้าที่ติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า,
ทหาร ตำรวจ (ขณะปฏิบัติหน้าที่) บุคคลล้มละลาย ผู้ที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง และบุคลากรทางการแพทย์
ไม่รับพิจารณาประกันภัย ตามเงื่อนไขดังนี้
- ผู้ติดเชื้อ COVID-19
- ผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19
- ผู้ที่อยู่ในการกักตัวเพื่อรอดูอาการ
คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น
- ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย โดยกรมควบคุมโรค
- แผนประกันภัยนี้คุ้มครองผลประโยชน์อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนคุ้มครอง 90 วันหลังจากฉีดวัคซีนต่อครั้ง
- แผนประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับความคุ้มครองที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
- ผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้การรับประกันภัยโดย บมจ.เอฟดับบลิวดีได้ 1 ฉบับต่อคน

FWD
CoVacc+
แผน 21500เลือกแผนนี้
14 วัน 7-14 วัน - 10,000 - 200,000
(โคม่า)
100,000 - 1-60 ปี 30,000 1,000 บาท/วัน (ผู้ป่วยปกติ)
2,000 บาท/วัน (ผู้ป่วยหนัก)
200,000
โคม่า
บัตรเอฟดับบลิวแคร์ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นรื้อรัง (COPD)
โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3,4)
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง
เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
- ไม่รับประกันภัยอาชีพ พนักงานรับส่งเอกสาร, พนักงานขับรถ, มอเตอร์ไซต์รับจ้าง, กรรมกร, เจ้าหน้าที่กู้ภัย, ยาม, หนุ่มโรงงาน, สาวโรงงาน, ชาวประมง,
พนักงานติดตั้งจานดาวเทียม, เจ้าหน้าที่ติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า,
ทหาร ตำรวจ (ขณะปฏิบัติหน้าที่) บุคคลล้มละลาย ผู้ที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง และบุคลากรทางการแพทย์
ไม่รับพิจารณาประกันภัย ตามเงื่อนไขดังนี้
- ผู้ติดเชื้อ COVID-19
- ผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19
- ผู้ที่อยู่ในการกักตัวเพื่อรอดูอาการ
คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น
- ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย โดยกรมควบคุมโรค
- แผนประกันภัยนี้คุ้มครองผลประโยชน์อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนคุ้มครอง 90 วันหลังจากฉีดวัคซีนต่อครั้ง
- แผนประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วัน สำหรับความคุ้มครองที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
- ผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้การรับประกันภัยโดย บมจ.เอฟดับบลิวดีได้ 1 ฉบับต่อคน

Tune
Protect
VSafe
แผน 1799เลือกแผนนี้
14 วัน 24 ชั่วโมง - 30,000 - 300,000
(โคม่า)
- - 1-80 ปี 30,000 1,000 บาท/วัน*
สูงสุด 14,000 บาท
100,000
โคม่า
- สุขภาพแข็งแรง ไม่รับผู้พิการ ไม่รับประกันภัยอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน คนงานก่อสร้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือบนเรือทุกประเภท
และไม่รับนักโทษในเรือนจำ
- - ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
- วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ

Tune
Protect
VSafe
แผน 21199เลือกแผนนี้
14 วัน 24 ชั่วโมง - 50,000 - 500,000
(โคม่า)
- - 1-80 ปี 50,000 1,000 บาท/วัน*
สูงสุด 14,000 บาท
500,000
โคม่า
- สุขภาพแข็งแรง ไม่รับผู้พิการ ไม่รับประกันภัยอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน คนงานก่อสร้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือบนเรือทุกประเภท
และไม่รับนักโทษในเรือนจำ
- - ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
- วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ

Tune
Protect
VSafe
แผน 31819เลือกแผนนี้
14 วัน 24 ชั่วโมง - 60,000 - 1,000,000
(โคม่า)
- - 1-80 ปี 100,000 1,000 บาท/วัน*
สูงสุด 14,000 บาท
1,000,000
โคม่า
- สุขภาพแข็งแรง ไม่รับผู้พิการ ไม่รับประกันภัยอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน คนงานก่อสร้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือบนเรือทุกประเภท
และไม่รับนักโทษในเรือนจำ
- - ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
- วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
- ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ